General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10
POLÍTICA DE PRIVACITAT

A JOAN BADELL ROSÉS (des d’ara SALUT DENTAL) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

Responsable del tractament

Finalitats del tractament de dades

Període de conservació de dades

Legitimació per al tractament de dades

Comunicació de dades

Transferències internacionals de dades

Els seus drets

Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: JOAN BADELL ROSÉS

Nom comercial: SALUT DENTAL

NIF: 77307387-V

Adreça postal: Carrer General Prim, 9 Local C – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Telèfon: +34 93 819 91 10

Correu electrònic: salutdental@salutdental.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SALUT DENTAL el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel mateix interessat per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.

 2. Gestionar les dades proporcionades pel pacient en el moment de contractar els nostres serveis, per qüestions organitzatives, comptables, fiscals i administratives, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que li puguin interessar.

 3. Gestionar les dades professionals o particulars de l’USUARI perquè participi en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin interessar-lo.

 4. Realitzar-ne, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el pacient i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes i serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que se n’expressi el desig que siguin eliminades en qualsevol moment.

 • Les dades per participar en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin aquests, per gestionar-ne el desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

 • Les dades per enviar comunicacions comercials i elaborar perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-les.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.

L’oferta prospectiva de productes i serveis a pacients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres pacients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir-ne així la fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no pacients és que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afecta en cap cas l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • Als professionals mèdics especialistes col·laboradors del centre.

 • A mútues, per a l’atenció dels serveis demandats.

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins que s’hi defineixen.

Es fan transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SALUT DENTAL tractem dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SALUT DENTAL ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

 • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: salutdental@salutdental.com

 • Per correu postal: Carrer General Prim, 9 Local C – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), adjuntant la fotocopia del seu DNI.

 • A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicades li oferirem els formularis corresponents per exercir materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a SALUT DENTAL procedeixen dels interessats mateixos o del seu representant legal.

 • Li recordem que no faciliti les dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i n’hagi informat prèviament.