General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Informació addicional al

document de recepció de currículums.

 

Qui és responsable tramitar les seves dades?

Identitat: JOAN BADELL ROSÉS

NIF: 77307387-V

Nom comercial: SALUT DENTAL PENEDÈS

Adreça: CARRER GENERAL PRIM, 9 LOCAL C – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Telèfon: (+ 34) 93 819 91 10

E-mail:  salutdental@salutdental.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A SALUT DENTAL, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els processos de selecció de personal.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Es conservaran les dades durant el període màxim d’un any.

Quina és el legitimació per tractar les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades prové de:

RGPD: 6.1. a) La persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

RGPD: 6.1. b) El tractament és necessari per a la realització d’un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1. c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent relativa a la normativa de protecció de dades.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers, llevat de:

        Distribuïdors o agents per gestionar el procés de selecció de personal, si fos el cas.

        Empreses externes especialitzades en processos de selecció de personal, si fos el cas.

        Obligació legal.

Es transfereixen dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si a SALUT DENTAL tractem dades personals que la concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres raons, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les dades. En aquest cas, JOAN BADELL ROSÉS ha de deixar de tractar les dades, excepte per raons legítimes i convincents, o exercici o defensa de les reclamacions.

Materialment es poden exercir els drets de la següent manera:

        Per correu electrònic adjuntant fotocòpia del seu DNI a: salutdental@salutdental.com.

        Per correu, adjuntant còpia del seu DNI a: Carrer General Prim, 9 Local C – 08720 Vilafranca de Penedès (Barcelona).

        A l’adreça de correu electrònic i/o adreça postal indicades li proporcionarem els formularis apropiades per poder exercitar materialment aquests drets.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol propòsit concret, té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en aquest previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets respecte a la protecció de les dades personals, sobretot quan això no s’hagi pogut satisfer amb l’exercici dels seus drets, pot presentar una queixa a l’autoritat de control de protecció de dades competent per mitjà del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que es tracten a SALUT DENTAL procedeixen de la persona interessada.