General prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Informació addicional al

document de recepció de currículums.

 

Qui és responsable de la tramitació de les seves dades?

Identitat: JOAN BADELL ROSES

NIF: 77307387-V

Nom comercial: SALUT DENTAL PENEDÈS

Adreça: CARRER GENERAL PRIM, 9 LOCAL C – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Telèfon: (+ 34) 93 819 91 10

E-mail:  salutdental@salutdental.com

Tractem finalitat dades personals?

A SALUT DENTAL, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de procedir a la gestió dels processos de selecció de personal.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Es conservaran les dades durant el període màxim d’un any.

Quina és el legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades:

RGPD: 6.1. a) La persona interessada va donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals a un o varis fins específics.

RGPD: 6.1. b) El tractament és necessari per a la realització d’un contracte al qual la persona interessada és part o per l’aplicació a petició de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1. c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent relativa a la normativa de protecció de dades.

Reial Decret Legislatiu 2/2015, 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Destinataris als quals comunicar les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers, llevat a:

        Distribuïdors o agents per gestionar el procés de selecció de personal, si fos el cas.

        A empreses externes especialitzada en processos de selecció de personal, si fos el cas.

        Obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països .

Quins són els seus drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si en SALUT DENTAL són el tractament de dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres raons, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només es conservaran a ells per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, ENRIC FERRER FILL, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per raons legítimes i convincents, o exercici o la defensa de les reclamacions.

Materialment es podrà exercir els drets de la següent manera:

        Per correu electrònic adjuntant fotocòpia del seu DNI a: salutdental@salutdental.com.

        Per correu, adjuntant còpia del seu DNI a: Carrer General Prim, 9 Local C – 08720 Vilafranca de Penedès (Barcelona).

        A l’adreça de correu electrònic i/o adreça postal indicades li proporcionarem els formularis apropiades per poder exercitar materialment aquests drets.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol propòsit concret, té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el previ a la seva retirada.

En el cas de que senti vulnerats els seus drets respecte a la protecció de les dades personals, sobretot quan això no va poder obtenir la satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una queixa amb l’autoritat de Control de Protecció de dades competents a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com pot hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que ens tractem en SALUT DENTAL procedeixen de la persona interessada.