General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Plà Estratègic COVID-19

1. MESURES GENÈRIQUES ESTRATÈGIQUES

1.1. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA TRANSMISSIÓ

  • Vies de transmissió:

Tots els estudis fins al present confirmen les vies de transmissió següents:

– per mitjà de gotetes respiratòries (gotetes de Flügge a través d’esternuts, tos);

– per mitjà de transmissió per contacte directe: mans o fomes contaminats i posterior contacte amb mucosa (boca, nas, ulls);

– en data molt recent s’ha emès la hipòtesi d’una possible tercera via a través de micropartícules durant la parla, que poden romandre un cert temps suspeses en l’aire (Zou, N. Engl. J. Med., 2020);

– la via fecal‐oral pot ser una altra possible via.

  • Període d’incubació:

El període d’incubació mitjà és de 5‐6 dies, però hi ha evidència científica que aquest període en alguns casos s’ha prolongat fins als 14 dies. Cal tenir en compte que molts pacients són asimptomàtics o presenten simptomatologia molt lleu, això és especialment important en infants des de l’any i mig fins als 17 anys.

  • Taxa de letalitat:

La taxa mitjana actualment se situa en el 5%, però varia entre l’1,2% i el 12% depenent de la zona d’infecció. Aquests valors són molt superiors als de la grip estacional causada pel virus influenzavirus (0,01-0,17%). La taxa de letalitat augmenta a mesura que ho fa l’edat del pacient afectat (sobretot a partir dels 60 anys) així com en pacients amb patologies prèvies (respiratòries, cardiovasculars, diabetis, etc.).

  • Personal sanitari i risc d’infecció:

Les últimes dades disponibles de la Xina mostren que s’han vist afectats 1.716 sanitaris (3,8% de tots els infectats a la Xina). No obstant això, les dades disponibles a Espanya en data 9 d’abril són del 13% (més de 20.000 casos, cosa que converteix el nostre país en el de major percentatge de casos entre el personal sanitari).

1.2. ELS EPIS: TIPUS DE MASCARETES, GUANTS, PROTECCIÓ OCULAR, ROBA

  • Mascaretes:

Tots els protocols actuals recomanen l’ús de mascaretes amb filtre tipus FFP2 (norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009), en ser considerada la professió de dentista com de risc a causa de la generació habitual d’aerosols. Aquestes no han d’incloure mai vàlvula d’exhalació, ja que en aquest cas l’aire és exhalat directament a l’ambient sense cap mena de retenció i s’afavoriria, si fos el cas, la difusió del virus. Aquestes mascaretes tenen una eficàcia de filtratge del 92%. El Ministeri de Sanitat autoritza també a usar les denominades mitja mascareta amb filtre de partícules P2 (norma UNE-EN 140:1999). Per mantenir neta la mascareta FFP2 es recomana col·locar-se una mascareta quirúrgica externa. A Salut Dental Penedès farem servir l’FFP2 durant un màxim de 5 dies.

Quadre 1. Ús de mascaretes en funció de la distància amb un simptomàtic.

• Guants:
S’han de fer servir sempre, com és habitual en l’activitat clínica diària. Per a les tasques de neteja i desinfecció recomanem millor utilitzar guants gruixuts, més resistents al trencament.

• Protecció ocular i facial:
S’ha de fer servir protecció ocular quan hi hagi risc de contaminació dels ulls a partir d’esquitxades o gotes (per exemple: sang, fluids del cos, secrecions i saliva). Els protectors oculars certificats sobre la base de la norma UNE-EN-166:2002 per a la protecció davant de líquids poden ser ulleres integrals enfront de gotes o pantalles facials enfront d’esquitxades.

• Roba protectora:
La roba i calçat de treball habituals han de ser exclusius per a la feina, i evitar utilitzar la roba o el calçat del carrer a la consulta. És important evitar portar anells, braçalets, penjolls, rellotges o altres elements, atès que es comporten com a reservoris de COVID-19. En cas de previsió d’esquitxades o generació d’aerosols, es recomana l’ús de capell i de bata d’un sol ús impermeables per sobre de la roba de treball habitual (norma UNE-EN-14126). És recomanable l’ús d’esclops i de polaines.

• Col∙locació i retirada dels EPI:
En els quadres 2 i 3 es mostra la seqüència apropiada per a la col∙locació i retirada dels EPI.

Quadre 2. Col·locació de l’EPI

Quadre 3. Retirada de l’EPI

• Mesures higièniques generals: rentada de mans i desinfecció amb gel hidroalcohòlic:
Des del principi de la pandèmia, s’està insistint en l’enorme rellevància que té una adequada rentada de mans amb aigua i sabó, seguida d’una desinfecció amb un gel (o solució) hidroalcohòlic. Als quadres 4 i 5 es repassa la seqüència de tots dos procediments.

Quadre 4. Rentada de mans

Quadre 5. Ús del gel hidroalcohòlic

1.3. ABANS DE REINICIAR

Després de la interrupció parcial o total de l’activitat clínica a causa de la situació creada, cal que adoptem 3 tipus de mesures (Quadre 6):

  • Comprovació de l’estat de salut del personal de la clínica:

Sembla evident que és imprescindible assegurar-se que l’estat de salut de tot el personal de la clínica (començant pel dentista) en permet la reincorporació al seu lloc de treball amb les garanties adequades per fer-ho. El Ministeri de Sanitat ha establert uns protocols per a la reincorporació del personal sanitari al seu lloc de treball, no sense una forta contestació per part de les organitzacions sanitàries. Aquests protocols es troben en aquest moment en fase de revisió d’experts, per la qual cosa s’aconsella, arribat el moment de la reincorporació efectiva, que es consulti amb els respectius serveis de salut laboral.

  • Formació bàsica de l’equip dental sobre els nous protocols a adoptar:

A causa de la necessària adopció de noves mesures en l’organització de l’activitat clínica, derivades de la COVID-19, és molt important que tot el personal de la clínica rebi una formació bàsica sobre aquests aspectes. Per fer-ho, des del Consell General de Dentistes d’Espanya s’està creant una presentació en Power Point en la qual s’especifiquen els punts més rellevants recomanats (estarà disponible en pocs dies). És convenient que tot el personal de la clínica rebi aquesta formació (idealment online) abans de reiniciar l’activitat. Així mateix, es recomana realitzar un simulacre previ a l’arribada de pacients, a fi de comprovar el funcionament normal de les noves mesures adoptades.

  • Planificació, posada en marxa i supervisió dels nous protocols adoptats a la clínica:

El responsable de la clínica s’ha d’assegurar de la implantació dels nous protocols a la seva clínica, així com de l’adequat grau de coneixements que en té el personal sota la seva responsabilitat.

Quadre 6: Què cal comprovar abans de reiniciar l’activitat?

2. MESURES ESPECÍFIQUES A LA CLÍNICA DENTAL

2.1. ABANS DE LES CURES

  • Qüestionari al pacient quan demani hora (triatge telefònic):

En les primeres fases de reincorporació es continua aconsellant realitzar un triatge previ telefònic quan el pacient truqui per sol∙licitar una cita. Si es presenta directament a la clínica per demanar la cita (cosa no desitjable) cal procedir d’idèntica manera. Aquest procés ens permet seleccionar, a través d’un qüestionari senzill, quins pacients poden a priori presentar més riscos i adoptar el protocol convingut. Cal investigar per telèfon la presència d’algun o alguns dels símptomes següents: temperatura per sobre de 37,5 °C, tos seca, dolor faringi, congestió nasal, fatiga, mal de cap, miàlgia, hipogèusia, anòsmia, diarrea i molèsties digestives o malestar general. La presència d’aquests signes o símptomes amb temperatura elevada ha de portar a advertir al pacient d’un possible contagi perquè ho comuniqui immediatament al seu metge. Davant la presència de signes, encara amb temperatura normal, cal indicar al pacient que és preferible ajornar els tractaments fins transcorreguts 14 dies almenys des de la desaparició d’aquests (excepte urgències que han de ser ateses) i recomanar al pacient que acudeixi al seu metge de família perquè en valori el diagnòstic definitiu. Cal procedir de manera idèntica amb els pacients que acudeixin a la clínica directament explicant-los clarament les raons d’aquestes mesures (Quadre 7).

– Té febre o n’ha tingut en els últims 14 dies (temperatura > 37, 5°)?
– Ha tingut tos o qualsevol altre signe respiratori en els últims 14 dies?
– Té o ha tingut o té diarrea o altres molèsties digestives en els últims 14 dies?
– Té o ha tingut sensació de molt de cansament o malestar en els últims 14 dies?
– Ha notat una pèrdua del sentit del gust o de l’olfacte en els últims 14 dies?
– Ha estat en contacte o convivint amb alguna persona sospitosa o confirmada de coronavirus?
– Ha passat la malaltia de la COVID‐19?
– En cas que hagi passat la malaltia, continua en quarantena?

Quadre 7. Presa de decisió en triatge previ

• Concepte d’urgència dental:
És important tenir clarament definit el que s’ha d’entendre com a urgència dental inajornable, a fi de poder ser eficaç en la presa de decisions (donar cita o no al pacient). En aquells en els quals estigui indicada la cita per motiu d’urgència, aquesta s’ha d’entendre en els supòsits en els quals hi hagi: inflamació severa, sagnat postquirúrgic o posttraumàtic, traumatisme dental sever o presència de dolor dental intens. En el quadre 8 es recorden els passos que s’han de complir per filtrar els casos d’atenció urgent.

Quadre 8. Categories d’urgències dentals i algoritme de decisió

És important, per a cadascuna de les possibles situacions d’urgència, tenir clarament establerts els criteris de gravetat. Als quadres 9 i 10 es mostren els proposats i utilitzats actualment per l’Associació Dental Francesa (ADF).

Quadre 9: Criteris de gravetat per al cribatge davant presència de dolor, inflamació o infecció

Quadre 10: Criteris de gravetat per al cribatge davant presència de traumatisme o hemorràgia

• Instruccions al pacient abans de venir a la clínica (acompanyants, puntualitat, vestimenta):
En el cas que se li doni cita, el pacient ha de ser informat sobre diversos punts:
– Ha d’acudir a la clínica només sense acompanyant (tret que es tracti d’un menor o persona amb necessitat d’ajuda, i en aquest cas s’acceptarà un únic acompanyant).
– Ha de treure’s braçalets, collarets o arracades, perquè s’ha demostrat que el coronavirus roman sobre superfícies metàl·liques durant dies.
– Ha d’arribar a l’hora pactada (no gaire abans per evitar esperes innecessàries).
– Ha de saber que en arribar a la clínica se li donarà una sèrie d’instruccions i se li demanarà que es fregui les mans amb un gel hidroalcohòlic durant 20 segons.
– Ha de conèixer que, en el cas hipotètic que es creui amb un altre pacient a la consulta, ha de mantenir una distància d’almenys 2 metres.
– Ha de ser informat de la conveniència d’abonar preferentment amb targeta i no en efectiu (menor probabilitat de contaminació viral).

• Protocol de recepció del pacient:
– Sempre que sigui viable, es recomana col·locar una pantalla de metacrilat a la zona de recepció dels pacients i senyalitzar amb una línia clarament visible un espai de seguretat d’aproximadament 1,5 metres fins al taulell de recepció.

– La persona que estigui a recepció ha de portar mascareta quirúrgica i si és possible, ulleres.
– Així que entri a les zones comunes de la clínica, s’ha d’oferir al pacient una dosi de gel hidroalcohòlic perquè es desinfecti les mans durant 20 segons (fregant-se bé els palmells de les mans i entre els dits).
– Se li demanarà que s’assegui a la sala d’espera i eviti deambular per la clínica fins que el cridin.
– És convenient diferenciar horaris per a infants i adults.

• Protocol d’organització de clínica:
Sala d’espera:
– Cal retirar tot tipus de revistes, llibres, fullets informatius, possibles jocs de taula, etc. S’ha comprovat que el coronavirus pot romandre actiu damunt de paper i cartró durant 24 hores.
– S’ha de retirar el comandament del televisor de la sala d’espera.
– La sala d’espera ha d’estar dividida en quatre àrees numerades, amb el mínim imprescindible de cadires respectant la separació de 2 m, i s’ha d’indicar al pacient en quina àrea ha de seure.
– Cal desinfectar la cadira utilitzada pel pacient en el moment que la desocupi.
– S’ha d’intentar deixar la sala d’espera tan buida com sigui possible (eliminar gerros de flors, possible cafetera, tauletes innecessàries, etc.).
– S’ha d’evitar, en la mesura que sigui possible, a través d’un sistema adequat de coordinació de cites, la coincidència de pacients a sala d’espera.
– En cas que coincideixin diversos pacients, se’ls ha d’ubicar entre la sala d’espera de 4 zones i la sala d’espera individual.
Espais generals:
– Cal treure les tovalloles de bany i substituir-les per paper (en cas d’assecador de mans, s’ha d’anul·lar o treure).
– S’ha de col·locar un rètol als serveis amb instruccions sobre l’adequada rentada de mans i sobre la prohibició de raspallar-se les dents en aquest espai.
– S’ha d’airejar els espais comuns cada cert temps (cada hora uns 10 minuts).
– No s’han de connectar els aires condicionats si estan centralitzats i comuniquen zones comunes amb zones clíniques.
– S’ha de posar sabó líquid amb dispensador al bany.
– S’ha de retirar quadres, pòster, diplomes, de zones pròximes a les zones clíniques (mínim 2 metres de distància).

• Protocol de mobilitat a la clínica:
Així que arribin a la clínica cal informar als pacients que han de romandre asseguts a la sala d’espera fins que els cridin a consulta. Queda prohibit deambular pels espais comuns o acostar-se a les àrees clíniques. Així mateix, se’ls ha de recomanar que evitin tocar res amb les mans (cadira, taula, poms de porta, etc.).

 

2.3. DURANT LES CURES

▪ Abans que el pacient passi:
– S’ha de planificar per endavant en la mesura que sigui possible el que se li farà al pacient. Aquesta planificació permet organitzar el material i instrumental estrictament necessari, així com preparar l’EPI necessari.
– Cal col·locar-se l’EPI.
– No s’ha de tenir a la vista material o instrumental que no s’hagi de fer servir. Cal tenir-lo ben desat en calaixeres tancades per evitar possible contaminació viral creuada.
– S’han de limitar al màxim aparells i material sobre els mobles per facilitar la posterior neteja i desinfecció de superfícies.
– La col·locació de film plàstic o d’alumini en unes àrees determinades (les considerades de més risc d’esquitxos o aerosols) pot ser útil. Totes les zones de contacte habitual de l’equip (agafador del llum de la butaca, ansa de la safata de l’equip, zona de botons de l’equip, etc.) s’han de cobrir amb film plàstic (o paper d’alumini) entre pacient i pacient.
– El treball a 4 mans pot facilitar el control de la infecció.
– Es recomana posar polaines d’un sol ús al pacient just abans que trepitgi l’àrea clínica.

▪ Quan el pacient passi:
Així que el pacient passi, la porta de la clínica s’ha de tancar per evitar la difusió viral que es pugui produir durant els tractaments.

– Se li ha de tornar a demanar al pacient que es desinfecti les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’asseure’s a la butaca i que no toqui res.
– Abans d’iniciar qualsevol procediment, cal posar un pitet plàstic impermeable al pacient.
– En les intervencions que generin aerosols (idealment, sempre), cal posar protecció ocular al pacient.
– Abans de procedir a qualsevol examen o tractament intraoral, es recomana que el pacient faci servir un col·lutori durant 30 segons amb l’objecte de disminuir la càrrega viral. Recordem que alguns estudis han mostrat que la clorhexidina podria no ser útil per a aquest virus, per la qual cosa és preferible recórrer a un col·lutori de peròxid d’hidrogen a l’1%, povidona iodada al 0,2% o cetilpiridini.
– És convenient l’ús d’aspiració d’alt flux per tal de disminuir la càrrega viral generada per aerosols. Cal cobrir amb funda d’un sol ús la mànega de l’aspirador. L’aspirador ha d’estar com més a prop millor de la zona en la qual s’estigui treballant per minimitzar la contaminació i la generació d’aerosols.
– Sempre que sigui possible, cal evitar l’ús de la xeringa aire-aigua perquè genera aerosols. És preferible eixugar amb gasa.
– L’ús del dic de goma és imprescindible en qualsevol maniobra operatòria perquè redueix de manera molt considerable el risc de contaminació viral.
– En cas de recórrer a aparells rotatoris (sempre amb sistema antiretorn), és molt convenient l’ús de fundes d’un sol ús, així com la necessària esterilització entre un pacient i un altre.
– El llum de polimerització, càmeres digitals, captadors digitals, espectrofotòmetres, etc., i en definitiva, tot aparell que hagi d’estar en contacte directe amb la boca del pacient també s’han de protegir amb una funda d’un sol ús.
– En cas que es necessiti radiografia, són preferibles les extraorals i no les intraorals. No s’ha d’oblidar de fer una minuciosa desinfecció prèvia de l’aparell radiològic i de col·locar la deguda protecció amb funda d’un sol ús en els dispositius en contacte amb la boca del pacient.
– En cas que requereixi sutures, són preferibles les reabsorbibles.

▪ Concepte d’intervencions d’alt risc:
– Són considerades intervencions de major risc totes aquelles que generen aerosols. Sense pretendre ser exhaustius, s’hi inclouen la realització de tartrectomies, tota l’activitat operatòria que requereixi instrumental rotatori, les fases de tallat en prostodòncia, la cirurgia que comporta generació d’aerosols (implantologia, osteotomia, etc.), determinades fases en ortodòncia (retirada de bràquets i poliment), etc. Totes aquestes són, entre altres, les que requereixen una protecció màxima.

▪ Concepte d’intervencions de risc reduït:
– Són considerades intervencions de menor risc totes aquelles que, per la seva pròpia naturalesa, no és previsible que es generin aerosols. Dins d’aquest grup estarien inclosos l’exploració clínica, l’aplicació de fluor o altres procediments preventius que no requereixin esprai d’aire i aigua, els procediments d’ortodòncia (excepte retirada de bràquets i poliment), molts procediments de prostodòncia (per exemple, presa d’impressions amb materials d’impressió o digitals), o alguns actes quirúrgics que no generen aerosols.

▪ Concepte de concentració de tractaments:
Alguns protocols propugnen la concentració dels tractaments amb la finalitat de poder reduir el nombre de cites necessàries. Cada dentista ha de valorar aquesta mesura, sobre la base del seu criteri professional i de les circumstàncies del pacient.

▪ Protecció:
Els protocols actuals recomanen l’ús de mascareta FFP2, doble parell de guants, capell, protecció ocular o pantalla facial, bata d’un sol ús impermeable i polaines.

▪ Desinfecció d’impressions dentals:
Les impressions dentals requereixen un tractament especial davant del coronavirus ja que el glutaraldehid no hi és efectiu. Bàsicament i de manera resumida recordem que:
– Previ a la desinfecció de qualsevol impressió és necessari netejar-la i esbandir-la amb aigua (disminució de la biocàrrega). Després de desinfectar-la, cal tornar a esbandir-la.
– Per a les impressions d’alginat (les de major risc de canvi dimensional) es recomana utilitzar millor la polvorització amb desinfectant a base d’hipoclorit sòdic a l’1% i col·locar‐les en una bossa segellada 10 minuts.
– Per a les impressions d’elastòmers (silicones i polièters): immersió en hipoclorit sòdic a l’1% durant 15-20 minuts.
– Una vegada desinfectades les impressions, han d’esbandir-se i ficar-se en una bossa segellada per enviar-les al laboratori, indicant com ha estat desinfectada (producte) i el temps de desinfecció.
– Les pròtesis metal·loceràmiques i esquelètiques: immersió en alcohol al 70% (fins a nova revisió de viricides que s’està realitzant en aquests moments) durant 5 minuts i esbandida posterior.
– Les pròtesis acríliques: immersió en hipoclorit sòdic a l’1% durant 10 minuts i esbandida posterior.
– Recordem que les solucions preparades d’hipoclorit sòdic tenen una eficàcia de 24 hores (pel que cal preparar-les diàriament i llençar el que en sobri).

2.3. DESPRÉS DE LES CURES, ENTRE PACIENTS

▪ Protocol de neteja i desinfecció del gabinet:
– Un cop acabat el tractament, cal treure’s el parell de guants extern (contaminat) i s’ha de dur tot l’instrumental a l’àrea de desinfecció i esterilització, portant sempre l’EPI (incloent parell de guants intern net).
– Totes les proteccions que hàgim col·locat (film plàstic o d’alumini), pitet, draps i tota la resta de material contaminat (sense oblidar el parell de guants extern contaminat) s’ha de dur a l’àrea establerta i dipositar-los en un contenidor de tapa dura i obertura amb pedal. Ha de contenir una bossa de plàstic que, una vegada plena, s’ha de tancar i introduir en una segona bossa per llençar-la, la qual una vegada tancada s’ha de dipositar al contenidor de fracció resta.
– S’ha d’efectuar una neteja i desinfecció minucioses de superfícies i zones de contacte amb el pacient (especial cura als reposabraços i reposacap de la butaca dental, zona d’escopidora, zona d’aspiració, safata portainstrumental de la butaca, ansa de llum de la butaca, botons de moviments de la butaca si són manuals, telèfon, etc.).
– Els productes de neteja i desinfecció habituals a la clínica són eficaços enfront del coronavirus. Es recomana la neteja i desinfecció amb el producte utilitzat habitualment per a superfícies o amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (30 ml de lleixiu comú per litre d’aigua). Cal usar una baieta d’un sol ús o compresa no estèril. S’ha de fregar/friccionar les superfícies, repartint bé el producte per la superfície a tractar, des de les zones més netes a les més brutes. No s’ha de passar dues vegades per la mateixa zona amb la mateixa cara de la compresa o baieta. Cal deixar-ho actuar almenys un parell de minuts.

▪ Ventilació:
S’ha comprovat que és convenient airejar l’espai clínic després de cada pacient durant un temps d’entre 5-10 minuts. Durant la ventilació no s’han de produir corrents d’aire (cal tancar la porta del gabinet).

▪ Desinfecció del material:
Per a la desinfecció s’ha de seguir la sistemàtica habitual de la consulta: són útils els compostos fenòlics, àcid peracètic o l’hipoclorit de sodi al 10%, entre altres.

▪ Desinfecció de la protecció ocular:
Les ulleres i pantalles de protecció han de desinfectar-se entre pacients; per fer-ho cal dipositar les ulleres en la safata d’un sol ús i ruixar-les amb alcohol de 70° o submergir-les en aigua amb lleixiu (25 ml lleixiu al 5% en 1 litre d’aigua). En cas de pantalla, s’ha de dipositar a la safata d’un sol ús i ruixar-la amb alcohol de 70°.

▪ Esterilització del material:
El coronavirus no resisteix altes temperatures, de manera que les tècniques d’esterilització han de ser les habituals.

▪ Deixalles d’EPI i material contaminat:
Els EPI i altre material contaminat d’un sol ús s’han de col·locar en un contenidor de tapa dura, accionat amb pedal i amb bossa plàstica. Aquells EPI que hagin de ser reutilitzats s’han de descontaminar i tractar degudament abans d’emmagatzemar‐los. El mètode ha d’estar validat per assegurar que la reutilització de l’EPI no en compromet l’eficàcia protectora.

Instruccions postoperatòries al pacient

▪ Consells al pacient per a una nova cita:
– S’ha d’explicar clarament al pacient quins procediments són electius i preferiblement diferibles fins que es torni a valorar la situació específica.
– S’ha de recordar al pacient que per a la nova cita ha de venir un altre cop sol, sense braçalets ni arracades, i complir amb les normes que ja se li han estipulat.
– Cal recordar-li que, en cas de desenvolupar algun signe respiratori, malestar, febre o un altre dels indicats anteriorment, o si durant aquest temps entra en contacte amb un pacient confirmat, ha d’avisar-nos immediatament per posposar‐li la cita.
– L’hem d’acomiadar sense donar‐li la mà.

▪ Protocol de pagament:
En la trucada telefònica prèvia, al pacient l’hem hagut d’informar de la nostra preferència perquè aboni els honoraris amb targeta bancària, per motius de reduir els riscos de contaminació que comporta el maneig de diners en efectiu. Cal recordar‐li el mateix per a la pròxima cita. S’ha de passar tovalloleta amb solució hidroalcohòlica al datàfon després de fer-lo servir.

Neteja i desinfecció de la clínica en acabar el dia

▪ Zones comunes:
– En finalitzar la jornada laboral, totes les zones comunes han de ser sotmeses a una neteja i desinfecció. Per als terres es recomana (sempre que sigui viable) l’ús d’hipoclorit sòdic (30 ml de lleixiu comú per litre d’aigua).
– S’han de netejar i desinfectar tots els poms de portes i finestres, possibles passamans, taules, reposabraços de cadires i butaques, interruptors, telèfons, amb solució d’hipoclorit de sodi, sempre que el material ho permeti (per exemple, si els poms són metàl·lics, cal evitar el lleixiu i preferir solució alcohòlica al 70%).

▪ Zona de recepció:
– Neteja i desinfecció de la taula de treball.
– Neteja i desinfecció de la mampara.
– Neteja i desinfecció de pantalla i teclat d’ordinador.
– Neteja i desinfecció d’impressora.
– Neteja i desinfecció del datàfon.
– Neteja i desinfecció del telèfon.

▪ Zona de banys:
– Neteja i desinfecció de lavabo.
– Neteja i desinfecció d’interruptors.
– Neteja i desinfecció a fons del sanitari.
– Fregat de terra amb lleixiu.

▪ Zona de desinfecció i esterilització:
– Zona de treball
– Neteja i desinfecció d’autoclau i termosegelladora.
– Neteja i desinfecció del contenidor.

▪ Zones clíniques:
– Neteja i desinfecció de superfícies de treball.
– Neteja i desinfecció de la butaca dental.
– Neteja i desinfecció de llum de l’equip.
– Neteja i desinfecció de zona escopidora (cal deixar actuar el desinfectant almenys 2 minuts).
– Neteja i desinfecció de sistema d’aspiració de l’equip.
– Neteja i desinfecció de tots els mobles de l’espai clínic.
– Neteja i desinfecció d’ordinador, teclat i telèfon.
– Neteja i desinfecció de tots els interruptors de l’espai clínic.
– Fregat profund amb lleixiu.

Mesures que cal adoptar en tornar a casa

Una vegada finalitzada la nostra jornada laboral, en tornar a casa hem de cuidar els nostres éssers més pròxims. Per això, es recomana adoptar una sèrie de mesures (quadre 11):
– Intentar no tocar res.
– Treure’s les sabates i deixar-les a l’entrada o garatge.
– Treure’s la roba i ficar‐la a la rentadora (a més de 60 °C sempre que la roba ho permeti).
– Deixar claus, cartera i altres objectes en una caixa a l’entrada.
– Netejar i desinfectar bé el mòbil i les ulleres.
– Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó i dutxar-se.
– Netejar i desinfectar les superfícies de bossa, maletí, etc. que s’hagin portat de fora.
– És molt recomanable posar el rentavaixella a alta temperatura quan s’utilitzi.

Quadre 11. Protocol de mesures per a prevenció del COVID-­‐19 en tornar a casa.

3. LLISTES DE COMPROVACIÓ (CHECK LIST)

Per acabar el document, aportem una sèrie de Check list (llistes de comprovació) dels aspectes més importants anteriorment desenvolupats, per si fossin d’utilitat. En breu estarà disponible una App específica amb aquestes Check list.

Llistes de comprovació: personal i EPI

Llista comprovació 1: Formació del personal i Comprovació d’EPI
­

Llista comprovació 2: Col-locació i retirada de l’EPI
­

Llista comprovació 3: Mesures que cal prendre en tornar a casa
­

Llista de comprovació: espais comuns

Llista comprovació 4: Adaptació dels espais comuns
­

Llista comprovació 5: Neteja i desinfecció d’espais comuns
­

Llistes de comprovació: atenció al pacient

Llista comprovació 6: Triatge telefònic i instruccions prèvies
­

Llista comprovació 7: Recepció del pacient, pas a clínica i instruccions postoperatòries
­
Llistes de comprovació: activitat clínica

Llista comprovació 8: Aspectes de radiologia i activitat clínica
­

Llistes de comprovació: neteja i desinfecció

Llista comprovació 9: Aspectes de neteja i desinfecció: entre pacients i al final de la jornada laboral
­

Repàs circuit del pacient

Repàs circuit del personal de clínica

­

ANNEX

CORONAVIRUS SARS-­‐CoV-­‐2
Informació per a professionals

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de concurrència humana (oficines, indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc.). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.

 

Pautes generals de neteja i desinfecció

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de manera prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne l’eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment al local, que s’han d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea.

També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.

Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.

 

Zones d’actuació

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

– Interruptors i timbres (aparell electrònic)

– Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

– Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)

– Baranes i passamans, d’escales i ascensors

– Taulells i mostradors

– Taules

– Cadires, especialment en les zones d’espera

– Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

– Telèfons

– Grapadores i altres utensilis d’oficina

– Comandaments a distància

– Aixetes

– Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment

– Màquines expenedores

– Fotocopiadores

– Altres superfícies o punts de contacte freqüent

 

Productes desinfectants

Per realitzar les actuacions de desinfecció, cal utilitzar productes desinfectants que tinguin finalitat viricida. Aquests productes han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar del corresponent número de registre. En el document adjunt s’indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar en l’àmbit ambiental: Productes viricides autoritzats.

Els lleixius també es poden utilitzar, malgrat no figurin en aquests registres. Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per obtenir, per exemple, una solució al 0,1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% (20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua). Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

La utilització d’aquests productes s’ha de fer seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat.

 

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció

Capacitació del personal

En la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:

Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).

Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari.

En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

 

Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció

Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides (ROESB o ROESP).

 

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos

Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en una local o establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on han estat aquestes persones.

En acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol ús.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:

Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-­‐COV-­‐2). Ministerio de Sanidad
• El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya
Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya
Coronavirus SARS-­‐CoV-­‐2. Informació per als professionals. Canal Salut
Coronavirus SARS-­‐CoV-­‐2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.
Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus. Ministeri de Sanitat
El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària

­